Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je realitná kancelária IMOLI REALITY, vykonávajúca činnosť na základe živnostenského oprávnenia Ing. Igora Molitorisa – IMOLI REALITY, s miestom podnikania Dúbravská 12883/91A, 080 01 Prešov, IČO: 50 791 915, zapísaného v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov pod číslom 750-48146 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačnej povinnosti podľa čl. 13 a 14 GDPR resp. § 19 a § 20 zákona o ochrane osobných údajov voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame. Pri spracúvaní osobných údajov vystupujeme v postavení prevádzkovateľa..

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadosti dotknutej osoby. Kontaktné údaje:

e-mail: info@imolireality.sk, tel. č. 0918 293 083 

Aké osobné údaje spracúvame ?

V pozícii dotknutej osoby nám pred samotným uzatvorením zmluvy alebo na  uzatvorenie zmluvy poskytujete len bežné osobné údaje, ktorými sú Vaše identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónny kontakt, e-mailový kontakt. V iných prípadoch nám môžete poskytnúť osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu resp. Vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne, na základe čoho dochádza k plneniu zmluvy alebo dodaniu služby, ktorú ste si ako náš klient alebo obchodný partner u nás objednali. V prípade neposkytnutia týchto údajov, ktoré sa vyžadujú pri záväzkových vzťahoch alebo pri dodaní služieb (identifikačné údaje a iné nevyhnutné údaje) v zmysle Vašich požiadaviek, nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy alebo k dodaniu služby.

Rozsah osobných údajov pri vyplnení kontaktného formulára na webstránke Prevádzkovateľa https://www.imolireality.sk/

 • Meno 
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Iné údaje v rozsahu uvedenom v texte správy

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov, s ktorými uzatvára zmluvný vzťah. Ďalšou kategóriou dotknutých osôb sú záujemcovia, ktorým budú na základe ich súhlasu zasielané ponuky súvisiace s predmetom našej realitnej činnosti – ponuka nehnuteľností, prípadne im budú zasielané iné oznámenia (priamy marketing).

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré účely
 • Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov

 • Inzerovanie nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie kúpy/predaja/prenájmu/nájmu nehnuteľnosti
 • Plnenie povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu
 • Účtovné a daňové účely
 • Zaradenie do databázy Prevádzkovateľa za účelom zasielania ponúk (marketingových oznámení)
 • Kontaktný formulár na webstránke Prevádzkovateľa
 • Archívne účely

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonmi, ako napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných GDPR na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Ak sme osobné údaje získali na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním, osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ  bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. 

V prípadoch, kedy v súlade s GDPR alebo zákonom o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) Vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci svojej činnosti prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutej osoby

Nižšie uvádzame práva, ktoré vám zo zákona o ochrane osobných údajov a GDPR ako dotknutej osobe prináležia.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR. Ide napríklad o prípady ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k výmazu osobných údajov fyzickej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na právnom základe spracúvania na nevyhnutné plnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania, ak:

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu môžete zaslať Prevádzkovateľovi na horeuvedené kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov, preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Priebežne môžeme tieto podmienky ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Porovnaj zoznamy